woensdag 26 januari 2011

arbeidsmarkt en woningmarkt

Het baasje heeft besloten zo aan het begin van het nieuwe jaar zelf eens wat te schrijven. Wedden dat hij vergeet te relativeren. Hij vindt zich zelf zooo belangrijk.
Nou daar komt die dan, iets over arbeid (echt iets voor een werkeloze) en woningmarkt (en als hij zo doorgaat ook nog dakloze).

Arbeidsmarkt en woningmarkt zijn twee hoofdpijndossiers waarvan critici beweren dat de echte noodzakelijke veranderingen op deze twee dossiers onterecht niet zijn meegenomen in het huidige regeerakkoord laat staan het gedoogakkoord.
Ik ben daar blij om omdat de door de politiek voorgestelde maatregelen op deze twee dossiers de problemen mijns inziens niet oplossen maar juist door de onderlinge beïnvloeding alleen maar verergeren.

Op de arbeidsmarkt zijn de volgende problemen zichtbaar:
- Hoge werkloosheid, met name onder vijftigplussers
- Onvoldoende aansluiting tussen vraag en aanbod
- Kenniseconomie komt maar niet van de grond, sterker we lopen achterstand op met name op het gebied van energie en milieu.
- Straks te weinig werkende om het pensioenstelsel in de lucht te houden.
- Ontslagbescherming schijnt flexibilisering in de weg te staan.

Vooral het punt van de flexibilisering en de ontslagbescherming is politiek gezien een lastige en meer een aanname dan een feitelijke constatering.
De aanname is dat het opheffen van de ontslagbescherming de flexibilisering van de arbeidsmarkt ten goede komt. Want flexibiliteit is goed omdat de wereld om ons heen snel verandert en daarin geen plaats meer is voor mensen die een 25-jarig jubileum bij hun baas halen. Werkgevers willen snel kunnen schakelen en daar moet de gemiddelde werknemer zich maar bij neerleggen. De onrust binnen de werkomgeving wordt zo langzaam de huiskamer binnen geschoven.
Flexibilisering is ook nodig, zo wordt gesteld, om de werkeloosheid bij ouderen op te lossen. Bedrijven hebben dan eenzijdig de lust van de ervaring zonder de last als het mis dreigt te gaan. Veel van deze ouderen zijn overigens al als ZZP'er begonnen zonder recht op een WW-uitkering of een voorziening in geval van arbeidshandicap laat staan een goede pensioenvoorziening.
Ook kenniseconomie is verworden tot een lege huls, met bezuinigingen op het onderwijs, de werknemers van de volgende generatie, die Nederland in de vaart der volkeren moeten opstuwen met ideeën over energie-toepassingen en hoogwaardige industrie.

Conclusie, met deze maatregelen worden geen noodzakelijke oplossingen aangedragen voor een vastzittende arbeidsmarkt maar er worden slecht onzekerheden en onaanvaardbare persoonlijke risico's gecreëerd.

Juist dat wat een vastzittende woningmarkt net niet kan gebruiken, onzekerheid en risico's.

Wat zijn dan de grootste geconstateerde problemen op de woningmarkt:
- Starters krijgen moeilijk toegang tot de koop-, zowel als huurmarkt.
- Doorstroming vindt te weinig plaats, scheefwonen.
- De prijzen liggen in de koopmarkt te hoog.

Kortom het aanbod is niet goed afgestemd op de vraag, waardoor een vraagmarkt ontstaat met prijsopdrijving. En bij prijsopdrijving daar ligt het probleem.
Een simpel economisch principe is dat de prijs net zo hoog kan stijgen als de markt bereid is te betalen.
Wat de markt wenst te betalen wordt bepaald door de aanwezige financieringsmogelijkheden. Hoe meer een bank bereid is te financieren hoe hoger de transactieprijs. Die bereidheid tot financieren is eigenlijk maar van twee factoren afhankelijk
1. inkomen versus woonlasten
2. risico voor de bank van het niet meer kunnen voldoen aan verplichtingen

De woonlasten zijn in Nederland kunstmatig laag gehouden door de koopsubsidies uit het verleden, premiewoningen, en nog belangrijker de hypotheekrente aftrek. Immers bij beiden kon je meer financieren juist vanwege deze maatregelen.

Het risico dat de bank loopt wordt vertaald in het rentepercentage. Hoe hoger het risico hoe hoger de rente. Zo heb je in Nederland bijvoorbeeld ook het systeem van nationale hypotheekgarantie waarmee het risico wordt afgedekt, waardoor je dus minder rente hoeft te betalen, waardoor je weer meer kunt lenen, wel met een maximum wat nog niet zo lang geleden weer is verhoogd vanwege de hogere huizenprijzen. Waarmee de zin van een maximum gelijk weer de nek wordt omgedraaid.

Nu is de huidige situatie zo dat prijzen hoog liggen en dat de financieringsrisico's groot zijn en met verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt nog groter worden, zodat de financieringsmogelijkheden dus afnemen.

Tel daar nog eens bij op dat gezinnen met een inkomen boven de 33.000 Euro, in verband met een Europese regel, niet meer in aanmerking komen voor sociale verhuur waardoor een groep ontstaat die niet meer in aanmerking komt voor een huurwoning en een koopwoning niet kan betalen, alleen huren in de vrije sector blijft over of...?

Dat dit tot stagnatie leidt lijkt mij duidelijk!

Wat zou er mijns inziens moeten gebeuren?

- De marktprijzen zouden lange tijd stabiel moeten blijven of zelfs langzaam dalen. Hiervoor is het nodig de hypotheekrenteaftrek langzaam af te bouwen. Immers dat wat niet geboden wordt kan je ook niet vragen.
- De risico's zouden moeten worden afgedekt of overgenomen door overheid of door fondsvorming, waarbij een helder maximum gesteld wordt aan het aanvaardbaar te dragen risico gebaseerd op inkomen en persoonlijke omstandigheden.
- De Europese regel nog niet invoeren pas dan als voor de getroffen groep goede alternatieven zijn gevonden in de vorm van betaalbare huisvesting.
- Doorstroming op de woningmarkt bevorderen en zo nodig afdwingen.
- Geen versoepeling van het ontslagrecht plaats laten vinden zonder ook aan de andere kant nieuwe zekerheden op te bouwen, bijvoorbeeld door bepaalde groepen te beschermen tegen oneigenlijk gebruik van dit soort regelingen.

Wat er nu wordt bedacht een versoepeling van het ontslagrecht en het onverkort handhaven van hypotheekrente werkt averechts.


Nou doe je zo'n baasje eens een plezier en geeft hem een vinger, pakt hij gelijk je hele poot. je geeft hem de ruimte en dan gaat hij als een echte betweter te keer en relativeren, ho maar. Profileringsdrift.
Volgende stukje gewoon weer zelf schrijven, geloof ik, hier zat helemaal niemand op te wachten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten